De artikelen 107 en 107/1 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie zijn de artikelen van deze wet die gewijd zijn aan de relaties met de nooddiensten.
Artikel 107 gaat onder andere over de toegankelijkheid van de nooddiensten via de noodnummers (bijv. 100, 101 en 112) en het aanleveren aan de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden, van de identificatiegegevens van de eindgebruiker, wat de locatiegegevens van de eindapparatuur omvat. Dit artikel is ten uitvoer gelegd door de volgende besluiten:

    het koninklijk besluit van 2 februari 2007 betreffende de nooddiensten tot uitvoering van het artikel 107, § 1 en § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie voor de nooddiensten;

    het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende bepalingen voor het aanleveren van locatiegegevens voor noodoproepen uitgaande van mobiele netwerken aan de nooddiensten overeenkomstig artikel 107, § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie;

    het ministerieel besluit van 4 juni 2007 tot vaststelling van de administratieve en technische maatregelen om nooddiensten in staat te stellen om kwaadwillige oproepen te bestrijden;

    het ministerieel besluit van 5 maart 2014 tot vaststelling van de technische oplossing die de operatoren die mobiele diensten van de tweede generatie aanbieden of doorverkopen dienen te implementeren zodat de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden per tekstbericht kunnen bereikt worden.


Artikel 107/1, § 5, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie is gewijd aan het fonds voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden. Dit artikel moet nog worden uitgevoerd door de volgende koninklijke besluiten:

    het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van het fonds voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden;

    het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels voor de terugbetaling door het fonds voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden van een eventuele overcompensatie;

    het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de principes op basis waarvan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie de berekening en het bedrag nagaat en goedkeurt van de kosten waarvan de terugbetaling wordt gevraagd aan het fonds voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden.